Orakel Kft
Cím
Grassalkovich út 255,
1239 , Budapest,
Magyarország

HU1276752
Telefonszám
(+36) 1 427-0457

Szállítási feltételek

I. A szerződés létrejötte

1. Ajánlatkérés

1.1 Az ORAKEL a termékeire, illetve szolgáltatásaira vonatkozó ajánlatkéréseket személyesen, telefonon, telefaxon, postai úton vagy elektronikus levélben fogadja. Az ajánlatkérésen a Megrendelőmegadja azt az elektronikus címet, amelyen a felek közötti kommunikáció folytatható. A Megrendelőköteles írásban nyilatkozni arról, hogy az által kért megjelenítések nem állnak jogvédelem alatt, vagy ha igen, akkor azokat jogszerűen használhatja.

1.2 Az ajánlatkérés alapján az ORAKEL elkészíti az igényelt termékre vagy az adott szolgáltatásra vonatkozó vállalását (a továbbiakban Ajánlat), amelyet a Megrendelőáltal megadott címre elektronikus levélben vagy faxon juttat el. Az Ajánlat tartalmazza az ellenértéket, valamint azokat a szállítási, fizetési és esetleges egyéb feltételeket is, amelyekkel az ORAKEL az ajánlat teljesítését vállalni tudja. Az Ajánlat tartalmazza az ORAKEL képviseletében nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét is.
ORAKEL érvényes árajánlatot kizárólag írásban ad és az árajánlat kizárólag megrendelés esetén jelent kötelezettséget. Az árajánlat érvényessége 30 nap, az ettől eltérőérvényességi időt külön tüntetjük fel.

2. Az Ajánlat visszaigazolása, megrendelés

2.1 Az Ajánlat tartalmára vonatkozó módosítási igényeit a Megrendelőelektronikus levélben küldi meg, melynek alapján az ORAKEL vagy eredeti Ajánlatát tartja fenn és erről elektronikus levelet küld a Megrendelőnek, vagy az általa teljesíthetőnek tartott változtatásokat elvégzi és az újabb Ajánlatot a Megrendelőrészére elektronikus úton eljuttatja.

2.2 Az elfogadott Ajánlat alapján Megrendelőírásos megrendelést küld Orakel kft részére melyben feltünteti a megrendeléssel kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult képviselője nevét és elérhetőségét.

2.3 A Megrendelés alapján az ORAKEL elkészíti az igényelt termék látványtervét s ezzel együtt megrendelési visszaigazolást küld megrendelőrészére elektronikus formában. 
Megrendelőmegrendelési visszaigazolását kinyomtatva, cégszerűen aláírva és személyesen, telefaxon, levélben vagy beszkennelve elektronikus levélben elküldve rendeli meg az igényelt terméket, illetve szolgáltatást. A Felek közötti szállítási, illetve szolgáltatási szerződés a Megrendelőáltal cégszerűen aláírt megrendelési visszaigazolás ORAKEL-hez történőmegérkezésével jön létre, a teljesítési határidőis ettől a naptól indul. Amennyiben a megrendelési visszaigazolás dátumszerűteljesítési határidőt tartalmaz, úgy az az ORAKEL-t csak abban az esetben kötelezi, ha a megrendelési visszaigazolás cégszerűen aláírt példánya az ORAKEL által történt elküldését követő 48 órán belül részére visszaérkezik.

2.4 A Megrendelőjogosult megrendelését a teljesítést megelőzően módosítani, köteles azonban az ebből eredővalamennyi többletköltséget az ORAKEL részére megtéríteni.

 

II. Fizetési feltételek

3.1 Az ORAKEL által szállított termékek, illetve nyújtott szolgáltatások ellenértékét a kiállított számla alapján készpénzben személyesen, utánvéttel vagy átutalással lehet kiegyenlíteni.

3.2 Az ORAKEL a megrendelés teljesítésének megkezdését a megrendelés ellenértékének vagy meghatározott hányadának előre történőkiegyenlítéséhez kötheti. Ilyen esetben a teljesítési határidőkezdőnapja az előre igényelt összeg készpénzben történt befizetésének, illetőleg az ORAKEL bankszámláján történőjóváírásának napja.

3.3 A konkrét megrendelésre vonatkozó fizetési módot és határidőt az ORAKEL által elküldött 1.2 pont szerinti Ajánlat tartalmazza.

 

III. Teljesítés

4.1 Az ORAKEL a megrendelt termék vagy szolgáltatás elkészültét a Megrendelőáltal a megrendelésben megnevezett kapcsolattartó részére elektronikus úton jelzi (Készrejelentés).

5. Kiszállítás

5.1 Amennyiben az Ajánlat szerint a megrendelt termék vagy szolgáltatás Megrendelőrészére történőtovábbítása az ORAKEL feladata, úgyezen kötelezettségének a Készrejelentést követő2 munkanapon belül tesz eleget oly módon, hogy vagy postai csomagként vagy egyéb, az Ajánlatban rögzített úton az elkészült anyagot a Megrendelőcímére feladja. Ha a Megrendelőa megrendelt termék vagy szolgáltatás ellenértékét nem előre fizette meg, úgy az ORAKEL a kiszállítással egyidejűleg jogosult a számla kiállítására.

5.2 Amennyiben az Ajánlat szerint a megrendelt termék vagy szolgáltatás elszállítását az Ajánlatban a Megrendelővállalta, úgy ezen kötelezettségének a Készrejelentéstől számított 2 munkanapon belül köteles eleget tenni. Ebben az esetben az ORAKEL a termék vagy szolgáltatás átadásával egyidejűleg adja át a Megrendelőnek, illetőleg a képviseletében megjelenőszemélynek a szabályszerűen kiállított számlát, akinek a számla és a megrendelt termék vagy szolgáltatás átvételét a személyazonosságának igazolása és rögzítése mellett aláírásával kell elismernie. Ha a Megrendelőa megrendelt termék vagy szolgáltatás elszállításáról a Készrejelentéstőlszámított 3 munkanap elteltével sem gondoskodik, úgy az ORAKEL választása szerint jogosult azt a Megrendelőköltségére postai csomagban feladni vagy az el nem szállított áru tárolásáért napi 1000 Ft tárolási díjat felszámítani.

5.3 Abban az esetben, ha az Ajánlat szerint a Megrendelőaz ellenérték kiegyenlítésére csak a teljesítést követően köteles, úgy a kiszámlázott összeg kifizetéséig vagy bankszámláján történőjóváírásáig az ORAKEL az általa szállított termékek feletti tulajdonjogát minden esetben fenntartja.

 

IV. Szerződésszegés

6. Késedelem

6.1 Amennyiben az ORAKEL az Ajánlatban vállalt teljesítési határidővel saját hibájából késedelembe esik, úgy kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, melynek mértéke a nettó ellenérték napi 1,5 %-a, maximum 20 %. Az ORAKEL hibájából bekövetkező10 munkanapot meghaladó késedelem esetén a Megrendelőjogosult a szerződéstől elállni.

6.2 Ha a teljesítés az ORAKEL hibájából végérvényesen meghiúsul, úgy 20 % meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

6.3 Az ORAKEL által kiállított számlát Megrendelőköteles az abban megjelölt fizetési határidőre kiegyenlíteni. Ennek elmulasztása esetén amennyiben az ORAKEL a teljesítést csak a számla összegének kiegyenlítése után köteles megkezdeni, úgy a szerződéstől azonnali hatállyal jogosult elállni. Amennyiben, ha a fizetési kötelezettség a teljesítést követően válik esedékessé, úgy a számla kiegyenlítésének késedelme esetén a Megrendelőa késedelem minden napjára évi 20 % mértékűkésedelmi kamat megfizetésére köteles.

7. Hibás teljesítés

7.1 Mennyiségi kifogással az 5.1 pont szerinti teljesítés esetén a küldemény igazolt átvételét követő1 munkanapon belül, az 5.2 pont szerinti teljesítés esetén pedig az elszállítástól számított 1 munkanapon belül lehet élni.

7.2 Minőségi kifogást a teljesítéstől számított 8 naptári napon belül lehet bejelenteni kizárólag írásban.

7.3 Hibás teljesítés miatti kifogásokat az ORAKEL kizárólag írásban, elektronikus úton fogad az orakel@orakel.hu címen.

 

V. Egyéb feltételek

8. Elállás

8.1 A Megrendelőjogosult a 2.2 pont szerinti megrendelésétől elállni, köteles azonban az ORAKEL-t ebből eredően érőkárt részére maradéktalanul megtéríteni.

8.2 Érdekmúlásra hivatkozással a Megrendelőkizárólag abban az esetben jogosult a szerződéstől elállni, ha annak feltételeit, okát és pontos dátumát az Ajánlatkérésben és a Megrendelésben tételesen rögzítette.

9. ORAKEL nem vállal felelősséget az általa készített nyomatokon szereplőadatok illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a megrendelőt terheli a felelősség. Megrendelőáltal valakinek a rovására történőkárokozás, csalás miatt cégünk kizárja kártérítési felelősségét. 

10, ORAKELNEK joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, referenciaként bemutatni.

11. A szerződés kizárólag írásban módosítható, beleértve annak kiegészítését is.

12. A Felek közötti jogviszonyra egyebekben a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadóak.

|

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében cookie-kat használ. Elfogadom